REGULAMIN

Regulamin zajęć nauki i doskonalenia pływania

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
 2. Zajęcia odbywają się w ustalonym i zaakceptowanym przez obie strony terminie.
 3. Jedna jednostka zajęciowa wynosi 50/55 min w zależności od lokalizacji.
 4. Zajęcia mogą trwać 30 min., jeżeli tak zostanie ustalone.
 5. Płatności należy uiścić za każdą rozpoczętą jednostkę zajęciową.
 6. Płatności za zajęcia indywidualne dokonuje się z góry w cyklu miesięcznym do 5 dnia każdego miesiąca za zaplanowaną ilość jednostek zajęć w danym miesiącu (np. za marzec do 5 marca).
 7. Płatności za zajęcia grupowe dokonuje się z góry w cyklu miesięcznym do 5 dnia każdego miesiąca za taką ilość jednostek zajęć w danym miesiącu, jaka jest zaplanowana.
 8. Płatności dokonuje się rachunek bankowy.
 9. W przypadku zalegania z płatnością instruktor prowadzący ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia.
 10. Kursant jest zobowiązany do zakupienia wejściówki na pływalnię.
 11. Możliwe jest odwołanie zajęć indywidualnych w formie pisemnej (SMS na numer 662-262-365) minimum jeden dzień przed uzgodnionym terminem.
 12. W przypadku braku informacji pisemnej (SMS na numer 662-262-365) o odwołaniu, zajęcia są traktowane jako zrealizowane i należy uiścić za nie płatność.
 13. Instruktor ma prawo do odwołania zajęć indywidualnych (telefonicznie lub SMS) i jest zobowiązany do zaproponowania innego terminu lub zapewnienia zastępstwa na czas swojej nieobecności.
 14. Instruktor ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niego.
 15. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur na pływalni, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 16. Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu pływalni, na której odbywają się
  zajęcia.
 17. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników.
 18. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie trwania jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie zajęć, ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia własnego lub innych osób. Wszystkie koszty w takiej sytuacji ponosi Uczestnik.

bądźmy w kontakcie

Skontaktuj się z nami już teraz